" รักป่ารักช้าง ร่วมกันสร้างและดูแล "
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับมูลนิธิ
กิจกรรมของมูลนิธิ
องค์ประธานมูลนิธิ
โครงสร้างมูลนิธิ
ศูนย์ในเขตภูมิภาค
โครงการของมูลนิธิ
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังรูปกิจกรรม
ตารางกิจกรรม

คลังข้อมูลสื่อต่างๆ

ติดต่อมูลนิธิ

แผนที่เส้นทางมามูลนิธิ

 
 
 เกี่ยวกับมูลนิธิ
 
ความเป็นมาของการก่อตั้งมูลนิธิ
...สืบเนื่องจากการตามเสด็จพระบิดา คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล
เสด็จเดินป่า อยู่เสมอ จึงทำให้หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ทรงได้เรียนรู้และได้เห็นิ
ธรรมชาติที่สวยงาม จน บังเกิดความสนพระทัยในด้านพันธ์พืชในธรรมชาติและสัตว์ป่า
ตามที่ทรงเคยพบเห็นอยู่เสมอ ซึ่งณ จุดนั้นเอง ที่ทำให้หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล
ทรงให้ความสนพระทัยเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นทรงจึงก่อตั้งมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิง
รังษีนภดล ยุคล ขึ้นมา.เพื่อปกป้องธรรมชาติและสัตว์ป่า. 
.......มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ได้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550
เพื่อเป็นตัวแทนที่จะสื่อไปยังมวลมนุษยชาติ ให้ร่วมกันปกป้อง และช่วยกันพิทักษ์รักษา
.......ให้แหล่งธรรมชาติ และสรรพชีวิตอันมีอยู่น้อยเต็มทีนี้ ยังคงอยู่ตลอดไป.ตลอดช่วง
ระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ได้ทรงทุ่มเทดำรงตนใน
ฐานะนักอนุรักษ์ จึงได้พบและรับรู้ว่าแหล่งธรรมชาติได้ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว
เป็นประวัติการณ์ ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ตลอดจนบรรดาสรรพชีวิต ทั้งหลายทั้งปวง
ได้ถูกน้ำมือ มนุษย์บุกรุกทำลายให้เสื่อมสภาพลงไป อย่างมากมาย
...."วงจรชีวิตธรรมชาติ" อันเปรียบเสมือนวัฏจักร แห่งการดำรงชีวิตของสรรพชีวิต
ในธรรมชาติ ได้ถูกปลิดชีวิตลงเป็นจำนวนมากมายมหาศาลอย่างไม่เคยมีมาก่อน สัตว์ป่า
น้อยใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์กินเนื้อ สัตว์กีนพืช ก็ได้ถูกไล่ล่า จนสัตว์ป่าบางชนิดที่เคยพบ
อยู่มากมาย ได้สูญสลายชาติพันธุ์ไปแล้ว และบางชนิดก็ลดจำนวนลง จนหายาก
....."สัตว์ป่า" เปรียบประดุจดวงใจแห่งพงไพร กำลังถูกคุกคามอย่างหนัก ด้วยขาดแหล่ง
ที่อยู่อาศัยหากิน อันเนื่องจากการบุกรุก และทำลายล้างแหล่งธรรมชาติ ป่าไม้ ต้นน้ำ
ลำธารต่างๆ อีกทั้งการไล่ล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ จึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรง

ต่อสภาพสมดุลทางธรรมชาติของสภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติบนผืนโลก

แหล่งรรมชาติ และชีวิตของสรรพสัตว์ป่าที่คงอยู่บนผืนแผ่นดินของเราในปัจจุบัน
จึงเปรียบเสมือนมรดกโลกอันทรงคุณค่ามหาศาล ที่มอบไว้แก่มวลมนุษยชาติ เพื่อ
ให้ตระหนักถึงความรู้สึกหวงแหนและห่วงใย เอื้ออาทรต่อสภาพธรรมชาติที่เหลืออยู่
ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดของสรรพชีวิตด้วยเหตุผลนี้ หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ิ
จึงทรงจัดตั้ง มูลนิธขึ้นเพื่ออนุรักษไว้ซึ่ง ผืนป่าต้นน้ำ และธรรมชาติ ให้คงอยู่
สืบต่อไป อีกนานเท่านาน
....วัตถุประสงค์  .....
เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา บุคคล เอกชนและองค์กร
ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อดำเนินการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อสนับสนุน และเสริมสร้างจิตสำนึกแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์
กับสัตว์ป่า ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ถ้อยทีถ้อยอาศัย ก่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพ และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในเขตป่าห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเหมาะสม ตามอัตภาพ
และสามารถดำรง ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่เบียดเบียนสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการจัดหาทุนทรัพย์จากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่
มีความ ประสงค์จะช่วยเหลือ และดำเนินการกระจายทุนเหล่านั้นไปสู่โครงการต่างๆ
เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด และสนองตามเจตนารมณ์ ของเจ้าของทุนเหล่านั้น
เพื่อดำเนินการ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อ
สาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ไม่มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
 


ติดต่อ : มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล กระท่อมรังสิต 99/9 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 โทร 02-5776944-5

Allright servers © rangsinoppadol.org
ติดต่อเว็บมาสเตอร์โทร 086-5397874    หรือ กดที่นี่